Soutěž

PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU

Pravidla soutěže o tričko
Běhejme a pomáhejme útulkům ·Nedělě 19.5.2019
Pořadatel soutěže: Běhejme a pomáhejme útulkům, K makůvce 603, 250 65, IČO: 05868165

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Soutěž je realizována v termínu 19. 05. 2019 – 26. 05. 2019 do 12h na území České republiky.
2. PODMÍNKY ÚČASTI:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/behejmeapomahejmeutulkum/
3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Kolik peněz pro útulky vybereme na akci v Praze 26.5.?“. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem. Organizátor soutěže vybere 1 výherce, který bude nejblíže vybrané částce a zapsal ji do komentáře pod soutěžním statusem.
4. VÝHRY V SOUTĚŽI:
1 výherce získá této soutěži tričko z eshopu http://eshop.behproutulky.cz dle vlastního výběru.
Výherce soutěže bude oznámen na FB stránce https://www.facebook.com/behejmeapomahejmeutulkum/ nejpozději 2 dny od ukončení soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním statusem.
Výherce bude vyzván k zaslání e-mailové a korespondenční adresy do zpráv FB stránky nejpozději do 2 dny od vyhlášení Výherce. V případě, že výherce nezašle svoji e-mailovou a korespondenční adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.
Výherní triko bude zaslané výherci nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherce a následném obdržení poštovní adresy pro doručení výhry.
Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.
5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/behejmeapomahejmeutulkum/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/behejmeapomahejmeutulkum/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.
Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.
Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.
6. DALŠÍ PRAVIDLA
V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.
Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/behejmeapomahejmeutulkum/.

. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.
V Praze dne 19. 05. 2019